Invånarna i Karlskrona känner sig trygga i sin stad

En årlig säkerhetsundersökning genomförd av både polisen och kommunen visar att Karlskrona uppfattas som en säker plats att bo på. Årets resultat är det mest positiva på flera år, och nationellt sett anses problemnivån i staden vara låg.

Denna säkerhetsundersökning är ett sätt att kommunicera med invånarna i Karlskrona, syftet är att samla information om hur invånarna upplever sin livssituation, särskilt när det gäller boendemiljön.

Svaren från enkäten används för att skapa ett problemindex som visar problemnivån i olika områden i staden. Skalan sträcker sig från 0 till 6. Det generella problemindexet för Karlskrona år 2023 är 1,27, den lägsta nivån på åtta år. Enligt nationella måttstockar har Karlskrona en låg problemnivå.

Richard Hagvärn, chef för lokalpolisområdet i Karlskrona, uttrycker sin tillfredsställelse över stadens fortsatta positiva utveckling. Samarbetet mellan polisen, kommunen och andra samhällsaktörer får beröm för att vara prestigelöst och alltid ha invånarnas bästa i fokus.

Undersökningen täcker områden som känsla av trygghet, oro för brottsutsatthet, upplevelse av brott, störningar utomhus och hur kommunen och polisen hanterar problemen. Resultaten baseras på invånarnas egna upplevelser av sina bostadsområden.

Börje Dovstad, ordförande i Lokala Brottsförebyggande rådet och kommunalråd, poängterar att den sänkta problemnivån i Karlskrona är resultatet av ett nära samarbete med olika aktörer, särskilt polisen.

Resultaten från säkerhetsundersökningen indikerar medborgarnas uppfattningar om trygghet och brottslighet i deras bostadsområden samt ger feedback på kommunens och polisens insatser mot problemen.

Anna Wägbring, brottsförebyggande samordnare, understryker att det låga problemindexet över tid visar att Karlskrona tar säkerhetsfrågor på allvar och fokuserar på rätt områden genom samarbete.

Säkerhetsundersökningen, som genomförts sedan 2003, erbjuder invånare möjligheten att dela sina erfarenheter och påverka framtida åtgärder från både polis och kommun.

Undersökningen pågick från augusti till oktober och erbjöd enkätsvar på papper eller digitalt på fem olika språk. Resultaten är anonyma och fördelades geografiskt för att ge en detaljerad bild av invånarnas erfarenheter.

Lämna en kommentar